ماه : ژانویه 2019(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

من جِین را دوست ندارم

«من جین را دوست ندارم. در واقع نسبت به تمامی زنان نویسنده پیشداوری دارم. همه­‌شان در مقولۀ دیگری قرار می­‌گیرند. هیچ­‌وقت در غرور و تعصب

Read More »

خوانندۀ خوب

داشتن قوۀ تخیل، حافظۀ خوب، فرهنگ لغت و درکی از هنر؛ اینها مشخصات خوانندۀ خوب از نظر نابوکف هستند. البته نابوکف کلمۀ خواننده را با

Read More »